พระธาตุจอมแว่ศักดิ์สิทธิ์

แหล่งผลิตลำไย

ถ้ำผาโขงงามสดใส

เลื่องลือไกลถิ่นข้าวสาร

งามตระการพระธาตุสามดวง

เที่ยวดอยหลวงน้ำตกปูแกง

 

ที่ตั้งและอาณาเขต ของ “อำเภอพาน”

 

อำเภอพานตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ อำเภอเมืองเชียงราย เป็นระยะทางประมาณ 43 กิโลเมตร

  • ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอแม่ลาวและอำเภอเมืองเชียงราย
  • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอป่าแดด
  • ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา  อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง  และอำเภอเวียงป่าเป้า
  • ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอแม่สรวย
 
ข้อมูลทั่วไป
1.ประวัติความเป็นมา      
อำเภอพานเดิมได้ปกครองตามระบอบ "พ่อเมือง"    ที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านฝั่งตื้น ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 8 ต.ม่วงคำ  พ่อเมืองนี้ขึ้นตรงต่อเจ้าผู้ปกครองนครลำพูน ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2450  ทางราชการได้เปลี่ยนฐานะการปกครองจากระบอบพ่อเมืองขึ้นเป็นกิ่งอำเภอโดยมีปลัดอำเภอ  เป็นปลัดกิ่งอำเภอมาประจำเรียกว่า "กิ่งอำเภอเมืองพาน" ต่อได้โอนกิ่งอำเภอเมืองพานเข้าไปอยู่กับ      อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ครั้นถึง พ.ศ.2451 ได้ขึ้นตรงต่ออำเภอแม่ใจ จ.พะเยา  เมื่อปี พ.ศ.2455  ได้ยกฐานะกิ่งอำเภอเมืองพาน แล้วยุบ อ.แม่ใจ และเขตอำเภอเมืองเชียงรายบางส่วน ให้ขึ้นกับอำเภอเมืองพาน และย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านฝั่งตื้นไปตั้งที่ตำบลเมืองพาน อันเป็นที่ทำการอำเภอปัจจุบันมีนามว่า "อำเภอเมืองพาน" ซึ่งต่อมาทางราชการได้สั่งให้เปลี่ยนชื่ออำเภอเสียใหม่ว่า "อำเภอพาน"  เพราะชื่อคำว่า "เมือง" ไปตรงกับอำเภอเมืองเชียงราย   ฉะนั้นอำเภอเมืองพาน จึงตัดคำว่าเมืองออกไป คงเรียกว่า "อำเภอพาน" มาจนกระทั่งทุกวันนี้
 
2.เนื้อที่/พื้นที่ 1,023 ตร.กม.
 
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอากาศแบบมรสุมเขตร้อน
 
ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล.......15.... แห่ง 3.เทศบาล..1.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....234.... แห่ง 4.อบต........15 ... แห่ง
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก
ได้แก่ เกษตรกรรม ได้แก่ การทำนาข้าว ปลูกลำไย ลิ้นจี่ปศุสัตว์  ได้แก่  การเลี้ยงสุกร เป็ด  ไก่ ฯลฯประมง  ได้แก่ การเลี้ยงปลานิล ฯลฯ
 
2.อาชีพเสริม
ได้แก่ ทำอุตสาหกรรมพื้นบ้านและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผ้า จันสาน ตีมีด
 
3.จำนวนธนาคาร  มี 7 แห่ง ได้แก่
ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)  โทร.0-5372-1371
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด (มหาชน) โทร.0-5372-1251-5
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   โทร.0-5372-1212
ธนาคารออมสิน   โทร.0-5372-1524
ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)  โทร.0-5372-1234-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน
 
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี 1 แห่ง
 
ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนพานพิทยาคม       โทร.0-5372-1512
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา  โทร.0-5372-1913
โรงเรียนนครวิทยาคม        โทร.0-5367-7477
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม      โทร.0-5367-1589
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม   โทร.0-5360-4599
สถาบันวิชาชีพ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย โทร.0-5395-8055
 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนาเชียงราย  โทร.0-5372-9600-5
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (น้ำตกปูแกง)
บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว
ถ้ำผาโขง หรือถ้ำน้ำลอด
ถ้ำผายาว
หนองถ้ำหนองผา  
 
ด้านประชากร
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 119,134  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 58,968  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 60,166 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 117.32 คน/ตร.กม.
 
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ   ลำไย   ลิ้นจี่   แก้วมังกร
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ (แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำส้าน   แม่น้ำลาว   แม่น้ำฮ่าง   หนองฮ่าง   แม่น้ำคาว
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ บริษัทไทยคอสมอสฟูดส์ จำกัดบริษัทแฟมิลี่บี จำกัด
 
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา :http://www.amphoe.com/

 

Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect