จำนวนรวมประชากรในอำเภอพาน
ประชากรทั้งหมด (งานยุทธศาสตร์)           จำนวน   
124,848  คน


จำนวนประชากรในอำเภอพานแยกตามสิทธิ์

1. UC                                      จำนวน  
92,470 คน
2. สิทธิ์ข้าราชการ                       จำนวน  7,877    คน
3. ประกันสังคม                           จำนวน  16,925 คน
4. สิทธิ์ว่าง                                 จำนวน  196      คน
5. สิทธิ์อื่นๆ                                จำนวน  2,114   คน
6. สิทธิ์อย่างต่างจังหวัด                 จำนวน  7,180   คน
      รวม                                    จำนวน  126,762  คน

Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect