เริ่มต้นจากเวที การทำประชาคมของประชาชนชาวอำเภอพานที่ต้องการ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจร สำหรับให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัย และจากการประสานงานของ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น จึงได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘ , ๗๕๐ , ๐๐๐บาท จากงบบูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ ๒๕๔๙ 

 

    เพื่อสร้างอาคารสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้ชื่อ ศูนย์เสริมสุขร่มไทรอำเภอพาน บนพื้นที่ที่ได้รับบริจาคจากชาวบ้าน จำนวน ๑๒ . ๕ ไร่ และที่ดินได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ชร.๑๓๖๔ ของสำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เมื่อ มีนาคม ๒๕๔๙ สำหรับงบการพัฒนาและปรับปรุงที่ดินได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพาน จำนวน ๑ , ๗๔๐ , ๐๐๐ บาท และได้รับเกียรติจาก  พณฯ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้นมาเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ และดำเนินการก่อสร้างศูนย์เสริมสุขร่มไทรจนแล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑และส่งมอบศูนย์เสริมสุขร่มไทรให้โรงพยาบาลพานเมื่อ ๒๑ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๑โดย นายประพันธ์ ภู่งาม นายอำเภอพานในขณะนั้น 


      

  ในปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ก็ได้ก็รับงบประมาณการสร้างถนนทางเข้า ขยายระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ออกกำลังกาย รวมจำนวน ๓ , ๓๔๙ , ๘๔๙ . ๕๖บาท จาก สส.วิสารดี เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทน อำเภอพาน และ ปี๒๕๕๓ นพ.ฑิฆัมพร จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานก็ได้อนุมัติเงินบำรุงในการติดตั้งระบบน้ำประปา อีกจำนวน ๑ , ๔๗๕ , ๖๖๐บาทแต่ก็ไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากขาดการตกแต่งภายในอาคารและขาดวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก 

  ราวปลายปีพ.ศ. ๒๕๕๓ นายชัยณรงค์ บุญวิวัฒนาการ นายอำเภอพานได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์เสริมสุขร่มไทร และพบสภาพอาคารยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ จึงได้ประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมชัย หทยะตันติ ให้มาเยี่ยมชมสถานที่และรับฟังสภาพปัญหา และเห็นควรให้ดำเนินการตกแต่งภายในอาคารโดยใช้วิธีพิเศษจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลพาน จำนวน ๘ , ๔๘๐ , ๐๐๐บาท

  ต่อมาราวต้นปี พ.ศ.๒๕๕๔ จากการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลพาน โดยมี คุณพ่อบุญทรัพย์ ศรีสมิต เป็นประธาน ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าสภาพภูมิทัศน์และบริเวณโดยรอบควรจะพัฒนาและใช้ให้เป็นประโยชน์โดยการทำสวนสุขภาพ  จึงมีมติระดมเงินบริจาค โดยการจัดทำผ้าป่าภายใต้ชื่อว่า ร่วมบุญ ร่วมใจ สร้างสวนสุขภาพ ศูนย์เสริมสุขร่มไทร  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ และได้เงินบริจาค  ทั้งสิ้น ๑ , ๑๓๘ , ๖๔๒.๒๖ บาท นับเป็นปรากฏการณ์  สำคัญที่ทำให้มีพลังมุ่งมั่นที่จะเปิดศูนย์เสริมสุขร่มไทรให้ได้  จวบจนถึงวันนี้ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  วันที่ นายต่อพงษ์ ไชยสานส์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายพสิฐษ์ ศักดาณรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เสริมสุขร่มไทร  อำเภอพาน นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งของชาวเมืองพาน 

   นับได้ว่าศูนย์เสริมสุขร่มไทร มีประวัติอันยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จวบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา ๕ ปี ที่รอคอย ถึงแม้นว่าจะยากลำบากและใช้เวลานานเพียงใด เราไม่ได้แค่ศูนย์เสริมสุขร่มไทร แต่เรายังได้บ่มเพาะความร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคีที่บังเกิดแก่สังคมชาวเมืองพาน อีกด้วย โรงพยาบาลพานหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นประชาชนผู้มารับบริการใช้ประโยชน์จากศูนย์เสริมสุขร่มไทรครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและมีความสุข สุขภาพดีปราศจาก โรคภัย ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้

 
 
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect