ลำดับ        หน่วยงาน  โทรศัพท์                     
1 โอเปอร์เรเตอร์ 0,100
2 ห้องฉุกเฉิน 101
3 ห้องผ่าตัด 103,104
4 ห้อง X -Ray 105
5 ห้องบัตร 106
6 ห้าห้องตรวจ 107
7 ห้อง LAB 108
8 ห้องตรวจ (ฉุกเฉิน) 109 
9 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 110
10 ห้องการเงิน/ประกันส่งคม    111
11 พนักงานต้อนรับ 112 
12  Admit Center 115
13 ประชาสัมพันธ์ 116
14 ศูนย์ประสานบริการ  118
15 ตึกหญิง 120
16 ตึกแม่และลูก 130,137
17 งานเลขาฯกลุ่มการพยาบาล 131
18 ตึกชาย 140,147
19 ห้องทันตกรรม 150
20 ห้องจ่ายยาผู้ป้วยวน 151
21 งานเอดส์ 152
22 งานสุขาภิบาล 153
23 งานเวชศาสตร์ชุมชน 154
24 คลินิกใจใส  งานยาเสพติด 155
25 คลังยาสำรอง 156
26 ป้อมยาม 161
27 ร้านค้าสวัสดิการ 162
28 ห้องบัตร ER 163
29 งานกายภาพบำบัด 170
30 งานแพทย์ 174
31 คลังวัสดุการแพทย์ 175
32 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน 180
33 คุณยุพิน 182
34 คลังยา 183
35 เลขาฯ(ภญ.วาสนา) 184
36 จุดตรวจคัดกรอง 199
37  เลขาฯผู้อำนวยการ 201
38  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 202
39  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 203 
40 งานธุรการ 204 
41 งานประกันสุขภาพ  206 
42 งานคอมพวิเตอร์  207 
43 ห้องประชุม (บน)  208 
44 หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประเมินผล    209 
45 ตึกพิเศษ OPD 210 ,218
46 ห้องพิเศษ 1 211
47 ห้องพิเศษ 2 212 
48 ห้องพิเศษ 3 213 
49 ห้องพิเศษ 4 214 
50 ห้องพิเศษ 5 215 
51 ห้องพิเศษ 6 216
52 ห้องคุณภาพ 217
53 งานการเงินและบัญชี 219
54   220
55 ไตเทียม 240
56 งานซ่อมบำรุง 301
57 งานซักผ้า 302
58 โรงครัว 303,306
59 จ่ายกลาง 305
60 งานคุ้มครองผู้บริโภค 401
61 บำบัดน้ำเสีย 419
62 พนักงานขับรถ 421
63 ศูนย์เสริมสุขร่มไทร  
  ห้องออฟฟิศ 11
  ผู้จัดการฯ 12
  ห้องอาหาร 13
  ห้องสมุด 14
  ห้องฟิตเนส 15
  ห้องนวด,สปา 16
 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect