นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน

 

 

  ประวัติส่วนตัว

      ชื่อ-สกุล : นายฑิฆัมพร จ่างจิต
      ภูมิลำเนา : เชียงราย 
      สถานภาพ : สมรส
 
  ประวัติการศึกษา
     - ปริญญาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     - ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาวิชาเอกบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
     - อว.เวชศาสตร์ ป้องกัน (แขนงสาธารณสุข) 
     - Master of Arts,Administrative Dynamics (Western Kentucky University,U.S.A)
 
  ประวัติการทำงาน
- รับราชการครั้งแรกปี 2530 นายแพทย์ 4  โรงพยาบาลวังเหนือ สสจ.ลำปาง
- ปี 2531-2534 นายแพทย์ 5 โรงพยาบาลพญาเม็งราย  สสจ.เชียงราย
- ปี 2534- 2535 ลาศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกบริหารโรงพยาบาล  จากมหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2536 - 2538 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า สสจ.เชียงราย
- ปี 2542 - 2549 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน สสจ.เชียงราย
- ปี 2549 - 2551 ได้รับทุนกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก(WHO)ศึกษาต่อ Master of Arts ,Administrative Dynamics (Western Kentucky University ,U.S.A) 
- ปี 2551- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน สสจ.เชียงราย

ประวัติการอบรม
THE RESEARCH INSTITUTE OF TUBERCULOSIS                                        TOKYO,JAPAN
JAPAN ANTI-TUBERCULOSIS ASSOCIATION
(Medical Association of Thailand-Takeda Science Foundation Scholarship)
         -Certificate in National Tuberculosis Program Management                       2000
Copyright © 2021 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect