นพ.ฑิฆัมพร    จ่างจิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน

นพ.ไพชิต  ปัญจพรผล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 


ภญ.วาสนา  เตชะธีราวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทพญ.อรอนงค์  พูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

 

 
Copyright © 2021 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect