พญ.อัมพวัน  ศรีครุฑรานันท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน


คุณประภัสสร  ศรีนวลวงค์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

ทพญ.อรอนงค์  พูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

 

 
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect