นพ.ฑิฆัมพร    จ่างจิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน


ภญ.วาสนา  เตชะธีราวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 


ทพญ.อรอนงค์  พูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

 

 
Copyright © 2020 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect