1.นายแพทย์เฉลิม ณ.อยุธยา
ปี  พ.ศ. 2499 - 2501
...................................................................................
  
2.นายแพทย์นิกร ปัญญาพงค์
ปี พ.ศ.2502 - 2508

...................................................................................


    3.นายแพทย์ฉลอง ควรหา
ปี พ.ศ.2508 - 2511

...................................................................................


   4.นายแพทย์ศุภชัย สายศร 
ปี พ.ศ.2512 - 2526

...................................................................................


   5.นายแพทย์ละคิด จิรรัตนสถิตย์
ปี พ.ศ.2527 - 2534

...................................................................................


   6.นายแพทย์ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา
ปี พ.ศ.2535 - 2541

...................................................................................


   7.นายแพทย์ฑิฆัมพร จ่างจิต 
ปี พ.ศ.2542 - 2565

...................................................................................

8.พญ.อัมพวัน  ศรีครุฑรานันท์
ปี พ.ศ2565-ปัจจุบัน

 

 

Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect