ตึกกุมารเวชกรรม
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

แผนกกุมารเวชกรรมผู้ป่วยนอก แรกเกิด ถึง14ปี 11เดือน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและตรวจรักษา โรคทั่วไป โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้การดูแลรักษาพยาบาลบุตรหลานของท่าน ด้วยความห่วงใย 

หอผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม  รับผู้ป่วยเด็กที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาล อายุ 2เดือนถึง14ปี 11เดือน
หอผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม 
1.ห้องสามัญ 12 เตียง
2.ห้องพิเศษรวม 1 ห้อง จำนวน 4เตียง
3.ห้องพิเศษเดี่ยว 4 ห้อง
 
กุมารแพทย์
นายแพทย์ธงชัย  เมืองคำ
นายแพทย์กฤษดา  พละทรัพย์
 
 

 

Copyright © 2024 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect