โ รงพยาบาลพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ในอดีตราวห้าสิบกว่าปี มีฐานะเป็น สุขศาลาอำเภอ ชั้น ๒ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๑ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐เตียงอยู่ในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข มีสายบังคับบัญชาขึ้นกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑๖ หมู่ ๑ ถนนพหน โยธิน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่ ๖๕ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา

 

 

 

 

  พ.ศ.๒๕๒๕    ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง โดยเปิดตึกผู้ป่วยชายขนาด ๓๐ เตียง

 

 

พ.ศ.๒๕๓๘  สร้างอาคารผู้ป่วยนอกและตึกผู้ป่วยชาย เป็นจำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๒ ชั้น  แทนอาคารเดิมเนื่องจากแผ่นดินไหวในปี พ.ศ.๒๕๓๗

พ.ศ ๒๕๔๑   เปิดทำการตึกผู้ป่วยนอก - ใน และตึกผู้ป่วยชาย
พ.ศ.๒๕๔๔
  ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๒๐ เตียงจนถึงปัจจุบัน 
Copyright © 2024 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect