1.งานบริการทันตกรรมทั่วไป
 
- งานตรวจฟัน                                                     
- ถอนฟัน
- งานฟันเทียม
- อุดฟัน
- ขูดหินปูน
*  ให้บริการทุกกลุ่มวัย
เวลาทำการ
 วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00  น. - 12.00 น. 
*บริการ ทันตกรรม ตามนัดหมาย  
เวลาทำการ
วันจันทร์ - พฤหัสบดี  เวลา  13.00-16.00 น.
 
..........................................................................................................................................................
2.งานบริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ
- งานตรวจฟัน                                                    
- ถอนฟัน
- ขูดหินปูน
* ให้บริการกลุ่มเด็กเล็กวัยเรียนอายุต่ำกว่า  20  ปี     
* ผู้ป่วยนัดหมาย
เวลาทำการ
วันเสาร์ 08.00  น. - 16.00 น. 
..........................................................................................................................................................
               
3.งานบริการทันตกรรมป้องกัน
- กิจกรรมส่งเสริมป้องกันทางทันตกรรม                        
- ให้ความรู้ทันตสุขศึกษา
- ให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มเสี่ยงฟันผุ
เวลาทำการ
โดยการนัดหมายให้บริการรายกลุ่ม

 ........................................................................................................................................................

4.บริการทันตกรรมโครงการ"ฟันเทียมพระราชทาน"

- บริการใส่ฟันเทียมทั้งปากในผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป  ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เวลาทำการ
 จันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00-16.00 น.

........................................................................................................................................................
5.ทันตกรรมใกล้บ้านใกล้บริการใกล้ใจได้มาตรฐาน

*บริการทันตกรรมพื้นฐาน ในเขต รพ.สต 11 แห่ง
1.รพ.สต.เมืองพาน
2.
รพ.สต.ป่าหุ่ง
3.รพ.สต.สันมะเค็ด
4.รพ.สต.แม่อ้อ
5.รพ.สต.ร่องธาร
6.รพ.สต.ธารทอง
7.รพ.สต.ดอยงาม
8.รพ.สต.หัวง้ม
9.รพ.สต.เจริญเมือง
10.รพ.สต.แม่เย็น
11.รพ.สต.ทรายขาว

เวลาทำการ

 ติดต่อ รพ.สต ใกล้บ้าน

........................................................................................................................................................
ติดต่อสอบถาม โทร 053-721345 ต่อ 150 ห้องทันตกรรม

ดาวน์โหลด>>>>>
คู่มือการให้บริการประชาชน

 
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect