#โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ครอบครัวคุณชาญ  ชัยจำรูญพันธุ์ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน 
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม  2566
เวลา 13.30 น. พญ.อัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) บริจาคโดย ครอบครัวคุณชาญ  ชัยจำรูญพันธุ์ เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน 
 
 
 
โรงพยาบาลพาน
#ขอขอบคุณ
คุณศศิวิมล  สุทธปรีดา
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
-บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
#เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
 
โรงพยาบาลพาน
#ขอขอบคุณ
งานกิจกรรม asia colocasia popular vote award และสมาชิกชาวโคโลคาเซียประเทศไทย
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
-เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 4 เครื่อง
มูลค่า  16,000 บาท(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
#เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน
วันที่ 25 เมษายน 2566
 
โรงพยาบาลพาน
#ขอขอบคุณ
คุณชนิดา อิ่มสุขศรี
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
-กระดาษพิมพ์เครื่องวัดความดัน จำนวน 100 ม้วน
#เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน
วันที่ 24 เมษายน 256
 
โรงพยาบาลพาน
#ขอขอบคุณ
คุณสมหมาย ยานะทวี และ คุณถนอม เชื้อเมืองพาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
-เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง
มูลค่า 6,000 บาท(หกพันบาทถ้วน)
#เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน
วันที่ 18 เมษายน 2566
 
 
โรงพยาบาลพาน
#ขอขอบคุณ
คุณดวงใจ  กันทา
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
-บริจาคเงิน จำนวน 40,000 (สี่หมื่นบาทถ้วน)
#เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน
วันที่ 16 เมษายน 2566
ครอบครัวคุณพ่อมี  คุณแม่แก้วมา  ท้าววังใน บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์
วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566
เวลา 09.00 น. พญ.อัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1.รถเข็นผู้ป่วย จำนวน 13 คัน 2.ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ถัง 3.แอลกอฮอล์เจล  1 ลิตร จำนวน  20 แกลลอน 4.หน้ากากอนามัย ป้องกัน pm2.5  จำนวน  55 โหล รวมมูลค่า 41,800 บาท(สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)และบริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
บริจาคโดย 
คุณพ่อมี  คุณแม่แก้วมา  ท้าววังใน,คุณสนั่น  ท้าววังใน -คุณขจีกาณจน์  นัยยะ,คุณวิศรุต  พรมใจ -คุณณฐมน   คำดาวแสน,คุณพ่อดวงแสง - คุณแม่บัวแก้ว  ยะแดง,คุณสาลินี  ดิษฐเต้ย,ลวง-คุณสนิท  คงสน,คุณทศพร-คุณวิไล  แตงเล็ก,คุณสมควร -คุณสุมาลี  รองแก้ว,คุณสมหมาย  ตันหยี-คุณพิมพ์พนิต  ถนอมทรัพย์,คุณวัฒน์ศักดิ์ - คุณนพวรรณ   เฟื่องขจร,คุณสากล  เมืองลือ -น.ส.แอ๋ว  น้อยคำ,บริษัท หลังคากันร้อนปิงปอง จำกัด,คุณไพรัตน์  พิมพ์รัตน์,โรงกลึงมานัสกลการ,คุณวิเชตุ - คุณบัวผัด   ดิษฐเต้ยหลวง,
#ขอขอบคุณ
 
 
 
โรงพยาบาลพาน
#ขอขอบคุณ
พระอร่ามหมูทอง วัดสันปูเลยป่าฮ่างงาม ต.ทานตะวัน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
-ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น Imarflex จำนวน 1 เครื่อง
มูลค่า 3,500 บาท
#เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน
วันที่ 10 เมษายน 2566
 
โรงพยาบาลพาน
#ขอขอบคุณ
เพจแก้วเสียงธรรม 
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
1.เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ MASTERKOOL จำนวน 4 เครื่อง  
2.หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ยี่ห้อ 3M จำนวน  8 กล่อง 
รวมมูลค่า 27,560 บาท
#เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน
วันที่ 8 เมษายน 2566
 

 

 
โรงพยาบาลพาน
#ขอขอบคุณ
ครอบครัวคุณสรัลยกร   เขื่อนคำ 
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
-ข้าวกล่อง จํานวน 68 กล่อง
#เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน
วันที่ 5 เมษายน 2566
วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2566
คุณประภัสสร  ศรีนวลวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ กรรไกรตัดไหม มูลค่า 3,700 บาท ( สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) บริจาคโดย คุณสงกรานต์ จอมน้อย เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน
 
วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2566
คุณประภัสสร ศรีนวลวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน) บริจาคโดย คุณทัศนีย์ บาลิโก้ เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน

 

 
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566
เวลา 09.00 น  พญ.อัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน รับมอบเครื่องฟอกอากาศกำจัดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 920,000(เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) บริจาคโดย ศิริราชมูลนิธิ-ทุนต่อลมหายใจ
 
 
 
โรงพยาบาลพาน
#ขอขอบคุณ
ครอบครัวคุณสรัลยกร   เขื่อนคำ 
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
-ข้าวหมูทอดกระเทียม จํานวน 40 กล่อง
#เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน
วันที่ 28 มีนาคม 2566
 
 
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566
เวลา 10.30 น. คุณประภัสสร  ศรีนวลวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน) บริจาคโดย คุณมะลิวัน  พรมตัน เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน
 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม  2566
เวลา 15.00 น. พญ.อัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน) บริจาคโดย ครอบครัวคุณภัทรพงศ์  จำนงสุทธเสถียร เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน ณ โรงพยาบาลพาน
 
วันที่ 15 มีนาคม 2566
โรงพยาบาลพาน
#ขอขอบคุณ
นางอรุษา ลออสิริกุล,นางสาวกาญธนา ลออสิริกุล,นางสาวปริญญา ลออสิริกุล,นางสมสุณีย์ อินทรประชา,นางสาวสินีนารถ ธนะสิงข์,นางนภาพร วังคีรี,นางจิรวรรณ ธงทองศิริกุล,นางสาวกนกลักษณ์ อินโน,นางสาวยุพเยาว์ เงินอินต๊ะ,นายประภัย นาเมืองรักษ์,นางสาวเพ็ญนภา แซมสีม่วง,นางสาวพัชนีกร คำมอญ,นางนวน ปรีชา,นางสาวศิริพร แซ่บุ้น,นางศศินนันท์ บัวทอง,นางสาวปทุมพร มีสมบัติ,นางสาวพิมพ์วิมล เพชรป้อ,นางสาวสมจิตร แซ่ตั้ง,นางสาวสมใจ ฐิติสกุลกิจ,นายพรชัย ฐิติสกุลกิจ,นางสาวสุมาลี ถวิลลาภพิทักษ์
 ที่ได้ร่วมสนับสนุน
-พัดลม Hatari 16" จำนวน 4 เครื่อง
 #เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน

 
https://www.8xscore.online
8Xscore ให้คุณติดตามผลบอลสดได้อย่างง่ายดายไม่มีใครเทียบจากลีกฟุตบอล บอลถ้วย และการแข่งขันต่างๆ มากกว่า 2600 รายการ ดูผลบอลสด ผลบอลระหว่างพักครึ่ง และสกอร์สุดท้ายหลังสิ้นเสียงนกหวีด ผู้เล่นที่ทำสกอร์หรือแอสซิสต์ การแจกใบเหลือง/แดง การเปลี่ยนตัว สถิติการแข่งขันจากพรีเมียร์ลีก ลาลีกา ซีเรียอา บุนเดสลีกา ลีกเอิง เอเรอดีวีซี ลีกบราซิล MLS ลีกตุรกี และลีกชิงถ้วยรางวัลจากทั่วโลกบน 8Xscore
 
 
 
 

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
พญ.อัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 90,000 บาท(เก้าหมื่นบาทถ้วน) บริจาคโดย บริษัท เจพี เมดอินโนเวชั่น จำกัด

 
 
 
วันที่ 16 มกราคม 2566
แพทย์หญิงอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนการปรับพื้นที่สร้างอาคารผู้ป่วยและลานจอดรถโรงพยาบาลพาน จำนวนเงิน 81,519 บาท  บริจาคโดย สมาคมข้าราชการบำนาญอำเภอพาน ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอย โรงพยาบาลพาน
 
 
 

ขอขอบคุณ
คุณสุภาภรณ์  ไชยสถิตวานิชและครอบครัว
ณเดวิด ชิวล์ 
คุณจุฬารัตน์ ปุ่นทอง
คุณสุมาลี หอมสุด
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ 1 ชุด และเงิน 100,00 บาท
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาล
 
 

 
 
 
8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet คาสิโนพรีเมียม 8xbet คาสิโนสด 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet | เว็บไซต์เดิมพัน 8xbet เข้าสู่ระบบ เดิมพันกับ 8xbet 8xbet คาสิโนถูกกฎหมาย 8xbet คาสิโนออนไลน์อันดับ1 8xbet สล็อตแมชชีน คาสิโนออนไลน์ 8xbet 8xbet เครดิตฟรี50 แทง บอล 8xbet เว็บพนันออนไลน์เว็บตรง 8xbet - หน้าแรกการเดิมพันออน 8xbet คาสิโน มีอะไรบ้าง 8xbet คาสิโนออนไลน์เว็บตรง 8xbet.com<คาสิโนออนไลน์ 8xbet คาสิโนสด 8xbet คาสิโนสดไทย 8xbet เครดิต ฟรี 8xbet การพนันออนไลน์ 8xbet คาสิโนออนไลน์ 8xbet คาสิโนบาคาร่า 8xbet คาสิโนออนไลน์888 การเดิมพัน 8xbet 8xbet-สล็อตแมชชีน 8xbet คาสิโนออนไลน์ เกมสล็อต 8xbet 8xbet เว็บคาสิโนสด 8xbet คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในเมืองไทย คา 8xbet 8xbet 8xbet เว็บบาคาร่าออนไลน์ 8xbet คาสิโนออนไลน์ 8xbet คาสิโนออนไลน์ 8xbet บาคาร่า 8xbet แจกเครดิตฟรี 1000บาท 8xbet สล็อตออนไลน์
8xBet link : https://8xBet162.com 8xBet เป็นเว็บไซต์เดิมพันกีฬาออนไลน์ที่มีโปรโมชั่นดี ๆ สําหรับสมาชิกใหม่ เช่น โบนัสต้อนรับกีฬา 100% สูงสุด 3,000 บาท และโบนัสฝากเงินรายวันกีฬา 20% สูงสุด 1,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีเครดิตเงินคืนกีฬาสูงสุด 0.9% ต่อชั่วโมงอีกด้วย โดยสําหรับการเดิมพัน 8xBet มีให้เลือกหลายประเภท เช่น สล็อต, กีฬา, อีสปอร์ต, คาสิโนสด, โป๊กเกอร์ และเกมยิงปลา เป็นต้น และด้วยโปรโมชั่นที่น่าสนใจดังกล่าว 8xBet จึงเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเดิมพันกีฬาออนไลน์ทุกชนิดอย่างคุ้มค่า 8xBet link : https://8xBet162.com 8xBet เป็นเว็บไซต์เดิมพันกีฬาออนไลน์ที่มีโปรโมชั่นมากมายสําหรับสมาชิกใหม่ เช่น โบนัสแรกเข้ากีฬา 200% สูงสุด 12,000 บาท, โบนัสเงินเพิ่มกีฬารายวันสูงสุด 13%, โบนัสคืนเงินเดิมพันกีฬาครั้งแรก 50% สูงสุด 800 บาท และโบนัสพนันบอล 5 ลีกใหญ่สูงสุด 1,000 บาท นอกจากนี้ 8xBet ยังมีการเดิมพันอื่น ๆ อีกมากมาย และมี เดียมิตาร์ เบอร์บาตอฟ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างเป็นทางการ
8xBet link : https://8xBet162.com 8xBet เป็นเว็บไซต์เดิมพันกีฬาออนไลน์ที่มีโปรโมชั่นมากมายสําหรับสมาชิกใหม่ เช่น โบนัสฝากเงินครั้งแรกกีฬา 100% สูงสุด 3,000 บาท, โปรโมชั่นคืนเงินบิลแพ้กีฬาสูงสุด 1,000 บาท และโบนัสเพิ่ม 58% จากการเดิมพันบอลสเต็ปรายวัน สูงสุด 440,000 บาท นอกจากนี้ 8xBet ยังมีการเดิมพันประเภทต่าง ๆ เช่น สล็อต คาสิโน และล็อตโต้ โดยมี ปีเตอร์ ชไมเคิล เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ด้วยโปรโมชั่นที่น่าสนใจ 8xBet เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเดิมพันกีฬาฟุตบอลออนไลน์และเกมอื่น ๆ อีกด้วย
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณมนัส   จันทร์ประสิทธิ์
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 120 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณเบญจพร  อินทร์แปลง
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 84 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณลี้วา  สุปรียศิลป์ และสมสร  ปัญยาชัย
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 350 ซีซี จำนวน 300 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณวรรณดี  ศิริสัมพันธ์
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
ยาลดไข้ 6 กล่อง / เครื่องดื่มชงเกลือแร่ 3 กล่อง
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณจารุภา  อัศวดำรงชัย
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
ชุด PPE จำนวน 80 ชุด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ห้างหุ่นส่วนจำกัด บีริช เบฟเวอเรจ
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
กาแฟดำผสมซุปไก่ตราแม็กซ์ทีฟ 180 ซีซี จำนวน 600 กระป๋อง
เครื่องดื่มบลูเครซี่แคกตัส 500 ซีซี จำนวน 480 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 

โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ศูนย์ปฏิบัติการเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 350 ซีซี  จำนวน 8,400  ขวด / น้ำดื่ม 600 ซีซี  จำนวน 3,600  ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณจตุรงค์ - คุณสินี  เจียมวิจิตรกร
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
เก้าอี้ จำนวน 36 ตัว
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ศิษย์เก่า วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
เครื่อง Oximeter จำนวน 5 เครื่อง / หน้ากาก N95 จำนวน 20 ชิ้น
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
หจก.ชิวพาณิชย์
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี  14 แพ็ค จำนวน 168  ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
บริษัท เจ๊เข่ง จำกัด
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี  15 แพ็ค จำนวน 180  ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ร้านเซนต์
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี  14 แพ็ค จำนวน 168  ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
หจก.พานพัฒนาขนส่ง
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี 14 แพ็ค จำนวน 168 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
Support Society Help The Future
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
หน้ากาก KN95 จำนวน 50 ชิ้น
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
กลุ่มเพื่อนชมพร  สีเงิน และ อสม.หมู่ 5 ต.่ม่วงคำ
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
หน้ากากอนามัย 160 กล่อง 8,000 ชิ้น
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณกรรณิการ์   แสนเพชร  และครอบครัว
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม จำนวน 264 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณเรวัตร   กลิ่นหอม
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 350 ซีซี จำนวน 120 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณยุพดี   สุทธนู
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 120 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณอาทิตย์  สารเชื้อ
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 250มล. 15 แพ็ค / มะม่วงดิบ  30 กก.
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณวันวิสาข์  เจียมวิจักษณ์
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 330 มล.  จำนวน 264 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
สารวัตรกำนัน  ต.เจริญเมือง
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 250 ซีซี จำนวน 300 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
สอบต.วรรณี  แสนสมบัติ
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 250 ซีซี จำนวน 100 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
บริษัทแลคตาซอยจำกัด
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
นมถั่วเหลือง 300 มล. จำนวน 2,520 กล่อง
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณผกากรอง คำตุ้ย
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 120 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ร้านราดหน้ามหาชัย
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม จำนวน 192 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
หมูอินเตอร์
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม จำนวน 480 ถ้วย
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
โตโยต้า สาขาพาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม  จำนวน 144 ถ้วย
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
สันผักแคโลงทอง
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 800 ซีซี จำนวน 108 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ร้านพานเซอร์วิส
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 350 ซีซี จำนวน  120 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณแสงจันทร์   ใหม่ยศ
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 660 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ท่าทรายนายกว่าง ต.สันติสุข
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 300 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
อบต.ทรายขาว
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 350 ซีซี จำนวน 360 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
อบต.แม่เย็น
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 250 ซีซี จำนวน 2,160 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
อบต.ป่าหุ่ง
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 1,200 ขวด
 
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.พาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 1,200 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพาน และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอพาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม จำนวน 1,300 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอพาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่มขนาด 600 ซีซี จำนวน 1,200 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ส.ส.วิสาร -ส.ส.วิสารดี  เตชะธีราวัฒน์
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่มขนาด 600 ซีซี จำนวน 1,500 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
สโมสรโรตารี พาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
เงิน จำนวน 5,000 บาท
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
กิ่งกาชาดอำเภอพาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่มขนาด 250 ซีซี จำนวน 2,400 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
กองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่ม  จำนวน 1,620 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 

 

 

โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
กลุ่มอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่มขนาด 600 CC จำนวน 1,800 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาพาน
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด 250 CC จำนวน 240 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด 350 CC จำนวน 240 ขวด
สายคล้องหน้ากาก 300 ชิ้น
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
สส.วิสาร   เตชะธีราวัฒน์
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด  600 CC จำนวน 600 ขวด
หน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ท่านนายอำเภอพาน  นายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
พนักงานน้ำดื่ม วนศรี อาร์.โอ
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด 350 CC จำนวน 192 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณเรวัตร   กลิ่นหอม
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด 350 CC จำนวน 120 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณสงกรานต์  จอมน้อย
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด 600 CC จำนวน 120 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 
โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
คุณสุนทร - คุณสายทอง  แสนทวีสุข
คุณสมสร  ปัญญาชัยและคุณศศิวิมล   สุทธปรีดา
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด 350 CC จำนวน 360 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19
 

โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ธนาคารออมสิน สาขาพาน
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด 360 CC จำนวน 360 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19

โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ธนาคารกรุงไทยสาขาพาน
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
น้ำดื่มขนาด 300 CC จำนวน 12 X 50 Pack
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19

โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
บริษัทนิ่มซี่เส็งสาขาพาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่มขนาด350 จำนวน300ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19


 

 

โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ธกส.สาขาม่วงคำ
ที่ได้ร่วมสนันสนุน
-น้ำดื่มขนาด350cc จำนวน300 ขวด
-น้ำดื่ม 288 แก้ว
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19

 

 
 

โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
ธกส.สาขาพาน ,สาขาเจริญเมือง,สาขาท่าต้นเกี๋ยง
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
-น้ำดื่มขนาด350ซีซี จำนวน 1400 ขวด
-น้ำดื่ม 480 แก้ว
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19

 

 
 

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัท พี.อาร์.เอ็มคอนกรีต จำกัด
ที่ได้ร่วมบริจาค
น้ำดื่ม 350 cc 240 ขวด
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
กลุ่ม อจ.ม.ราชมงคลล้านนาเชียงราย
ที่ได้ร่วมบริจาค
น้ำดื่ม 500 cc 150 แพ็ค
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน

 

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
อีซูซุสงวนไทยเชียงรายจำกัด สาขาพาน
ที่ได้ร่วมบริจาค
น้ำดื่ม จำนวน 20 ลัง
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน

 

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
นางสุพรรณ จันทร์ประสิทธิ (ร้านทองแม่นอยจันทร์ประสิทธิ์
ที่ได้ร่วมบริจาค
เงิน 20,000 บาท
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
อีซูซุสงวนไทยเชียงรายจำกัด สาขาพาน
ที่ได้ร่วมบริจาค
- หน้ากาก KN 95 จำนวน 150 ชิ้น
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน

 

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
พนักงานน้ำดื่ม วนศรี อาร์.โอ.
ที่ได้ร่วมบริจาค
- น้ำดื่มขนาด 350 ซีซี จำนวน 192 ขวด
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
สมาชิกชมรมรักษ์สุขภาพพาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
- น้ำดื่มขนาด 600 ซีซี จำนวน 840 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนโควิด-19

 

 

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน
ที่ได้ร่วมบริจาค
- น้ำดื่มขนาด 350 ซีซี จำนวน 240ขวด
- สายคล้องหน้ากาก จำนวน 300 ชิ้น
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน
โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ท่านนายอำเภอพาน นายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน และนางอิสราง อุดม ตัวแทน สส.วิสาร เตชะธีราวัฒน์
ที่ได้ร่วมบริจาค
- น้ำดื่ม 1,200 ขวด (กาชาดบริจาค)
- น้ำดื่มขนาด600ซีซี จำนวน600ขวด
- หน้ากากอนามัย จำนวน2500ชิ้น
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จ.เชียงราย  ชมรมคนดีศรีเชียงราย และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จ.เชียงราย บริจาครถเข็น จำนวน 10 คัน เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาล

 

ท่านพระครูสังฆรักษ์  ดร.นิตินัย  ธีระวังโส วัดป่าเมตตาวนาราม มอบเงินบริจาคเข้ากองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลพาน จำนวน  128,567 บาท
โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ คุณวิไลพร   ขุนทองและครอบครัว บริจาคข้าวกล่องและน้ำดื่ม จำนวน 370 ชุด เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาล
 
 
 
โรงพยาบาลพาน ยินดีต้อนรับคณะผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-A2และสโมสรไลออนส์นครเขียงราย
ที่ร่วมบริจาค
1. รถเข็นเปลนอนสแตนเลส จำนวน 3 คัน ราคา 19000 บาท รวม 57000
2. เสาน้ำเกลือ จำนวน 10 ต้น ราคา 2000  บาท รวม 20000 บาท
3. เครื่องวัดความดันสอดแขน ยี่ห้อ Omron รุ่น HBP 9020 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 63000 บาท
4. รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง มีเบรคมือ พับได้ จำนวน 10 คัน ราคา 2650 รวม 26,500 บาท 
รวมยอดทั้งหมด 166,500 บาท
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน
 
 

 

 
 
 

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ  คุณธนิดา  โพธิ์คำ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาล

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จ.เชียงราย  ชมรมคนดีศรีเชียงราย และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จ.เชียงราย
บริจาค หมวกคลุมผมแบบตัวหนอน จำนวน 3,000 ชิ้น และมุ้งกระโจม จำนวน 20 ชุด
 
 
 
 
 
 
นพ.ฑิฆัมพร   จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมคณะกรรมการรับบริจาค
รับบริจาคเงินจากคุณพ่อบุญทรัพทย์-คุณแม่ประยูร   ศรีสมิตและครอบครัว
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน  จำนวน 40,000 บาท
 
 
นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานพร้อมคณะกรรมการรับบริจาค
รับบริจาคเงิน จากคุณสวัสดิ์   แพร่พาณิชวัฒน์และครอบครัว
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน จำนวน 50,000 บาท
 
 
 
โรงพายาบาลพานขอขอบคุณ
โรงสีเพชรไพฑูรย์ บริจาคไข่ไก่ให้กับโรงครัว จำนวน 150 ฟอง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
โรงพายาบาลพานขอขอบคุณ
มูลนิธิสายธาร  กทม. บริจาคชุด PAPRs จำนวน 5 ชุด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 

 

โรงพายาบาลพานขอขอบคุณ
คุณอินปั๋น   ยอดใส  บริจาคพัดลม จำนวน 2 เครื่อง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

 
โรงพายาบาลพานรับบริจาคหมวกคลุมผม
จาก คุณผัน ประพงษ์ จำนวน 1500ใบ. และคุณนภาพรรณ เนตรคำ จำนวน 1500ใบ
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล 
 

 

 
นพ.ฑิฆัมพร   จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานพร้อมคณะกรรมการรับบริจาค
รับบริจาคเงินและวัสดุทางการแพทย์ จากคณะผู้บริหารโรงเรียนพานพิทยาคม
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน  จำนวน 20,000 บาท
 
 
 
 
 
นพ.ฑิฆัมพร   จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมคณะกรรมการรับบริจาค
รับบริจาคเงินจากคุณพ่อบุญทรัพทย์-คุณแม่ประยูร   ศรีสมิตและครอบครัว
เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพาน  จำนวน 30,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ร้านอาหารตามสั่ง คำตาล 
ที่ได้ร่วมบริจาค
ข้าวกล่อง 45 กล่อง 
น้ำดื่มขวดเล็ก 20 แพ๊ค
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ปั๊มคาลเท็กซ์ ต.แม่เย็น อ.พาน จเชียงราย
คุณสมเกียรติ คุณอุไร จอมราชคม
ที่ได้ร่วมบริจาค
Mask 8 กล่อง
กล่องอะคริลิค  6 กล่อง
ชุด PPE  20 ชุด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมใหหนำ อำเภอพาน
ที่ได้ร่วมบริจาค
ชุด PPE 30 ชุด
KN95 50 ชิ้น
หน้ากากอนามัย 800 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณดาว  เสถียรถิระกุล
ที่ได้ร่วมบริจาค
หน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณดาว  เสถียรถิระกุล
ที่ได้ร่วมบริจาค
Kn95 50 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
โครงการธารน้ำใจช่วยกันยามยาก
ที่ได้ร่วมบริจาค
face shield 
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณดาว  เสถียรถิระกุล
ที่ได้ร่วมบริจาค
Kn95 40 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ ที่ได้ร่วมบริจาค ชุด PPE คุณกำนันนิรันดร์ ประสิทธิ์ และ เด็กชายธนยศเจริญทรัพย์ = 10 ชุด เพื่อนแอดบา33 มช และเพื่อนไทร31 = 40 ชุด ประสานงานโดยคุณรุจนาภรณ์ ปัญญาชัย เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
โรงพยาบาลพานขอบคุณ
คุณปริชญ์ วัฒนาสว่าง
ที่ร่วมบริจาค อุปกรณ์การแพทย์
เพื่อสนับสนุนกิจกาจของโรงพยาบาลพาน
 
 
โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ร้านพานโอสถ 
บริจาค
แอลกอฮอล์เจล 12 หลอด 
ยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล 12 กล่อง 
หน้ากากผ้า 50 ชิ้น
 
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณมณทิรา  องศ์รัตนางฎร
ที่ได้ร่วมบริจาค
face shield 50 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัท ณุษา จำกัด 
ที่ได้ร่วมบริจาค
 ชุด PPE 5 ชุด
เจลล้างมือ 1 หลอด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
FiberLotus(ไฟเบอร์โลตัส)
ที่ได้ร่วมบริจาค
หน้ากากผ้า 300 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
โครงการ Mask 4 All มุลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ได้ร่วมบริจาค
หน้ากากผ้า 50 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณศศฺธร  บุญอารีย์โรจน์
ที่ได้ร่วมบริจาค
หน้ากาก 50 ชิ้น
แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 1 หลอด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณเรณู   หอมดวงจันทร์
ที่ได้ร่วมบริจาค
หมวกคลุมผม 100 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณชัญญา ธนศักดิภัทร 
ที่ได้ร่วมบริจาค
กล่องอะคริลิค 1 กล่อง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
Socialgiver และมูลนิธิยุวพัฒน์ 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ที่ได้ร่วมบริจาค
face shield 200 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
โรงพยาบาลแม่ออน  จ.เชียงใหม่ 
ที่ได้ร่วมบริจาค
อุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณวิจิตร   เฟื่องฟูตระกูล
ที่ได้ร่วมบริจาค
face shield 30 ชิ้น 
เจล 50ml  4 หลอด 
หน้ากากผ้า 12 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัทเท็กซ์ไทล์เพรสทีจ  จำกัด(มหาชน)
ที่ได้ร่วมบริจาค
แผ่นกรองอากาศ 30 แผ่น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บ.เกาะเต่า  สคูบ้าคลับ 
ที่ได้ร่วมบริจาค
N95 50 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณพิศุทธ์  เกิดปัญญา 
ที่ได้ร่วมบริจาค
หน้ากาก KN95 10 ชิ้น
หน้ากากผ้า 5 ชิ้น
ถุงมือ 100 ชิ้น
แผ่นกรองฝุ่น 30 ชิ้น
เจลล้างมือ 60 กรัม 4 หลอด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัท สพาร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด 
ที่ได้ร่วมบริจาค
หน้ากาก 200 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณอรัญญา  สุวรรณบุตรและครับครัว
ที่ได้ร่วมบริจาค
หมวกคลุมผม 100 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
สาธิตประสานมิตร รุ่น 25 ร่วมกับ บริษัทไทยเมททอล อลูมิเนียม จำกัด
ที่ได้ร่วมบริจาค
กล่องอะครีลิค 1 กล่อง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ 
ที่ได้ร่วมบริจาค
ชุด PPE  30 ชุด 
surgical mask 500 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
 
 
 
 
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
มูลนิธิเพื่อการศึกษา ประยูรตันศิริ
ที่ได้ร่วมบริจาค
ชุดป้องกัน 20 ชุด
หน้ากากผ้า 30 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
 
 
 
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ว่าที่ ร.ต. ปภาวิน ปวงใจ
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face shield 10 ชิ้น
สเปรย์แอลกอฮอล์ 2 ขวด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณอนัญญา  บูรณเบญจเสถียร
คุณทิศารัศม์ สิริกุลธนากาญจน์
ร้านหอมหวาน กาดหลวงเชียงราย ( ไก่+เบียร์)
ที่ได้ร่วมบริจาค
แมส 1400 ชิ้น (จาก พ่อค้าชาวจีน )
คุกกี้ธัญพืช 300 ชิ้น
น้ำผลไม้สดปั่น  300  แก้ว
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
 
 
 
วันที่ 28 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัท ณุษา จำกัด 
ที่ได้ร่วมบริจาค
ชุดPPE 5 ชุด
แอลกฮอล์เจล 2 หลอด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 28 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
องค์กรทำความดี
ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
ที่ได้ร่วมบริจาค
ถุงมือ1,000 ชิ้น
Sergical mask 50 ชิ้น
Alcohol gel 12 หลอด
Face shield 50 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 28 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณส่วนและคุณรัชนีย์ หว่างมาลัย
ที่ได้ร่วมบริจาค
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 2 เครื่อง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 28 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ครอบครัวหล้าปาจากประเทศสิงคโปร์
เปิดโรงทานแก่จนท.และผู้รับบริการ
ข้าวกล่อง 376 กล่อง
ขนมขาไก่ 96 ถุง
น้ำกาแฟนม 340 ขวด
ขนมปัง 116 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 28 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัท baby  milk
 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ที่ได้ร่วมบริจาค
ชุด PPE 25 ชุด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 28 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ไม้จิ้มฟันกู้โลก  ที่ได้ร่วมบริจาค N95 50ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 17 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
มาสด้าสินธานี
ที่ได้ร่วมบริจาค
KN95 50 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 17 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
นางเจียรพรรณ ต๊ะคำ
ที่ได้ร่วมบริจาค
หน้ากากอนามัยแบบผ้า ยี่ห้อ Arrow จำนวน 168 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 17 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณสุทัศน์ ต๊ะคำ
ที่ได้ร่วมบริจาค
หน้ากากอนามัย 180 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 17 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณยายบานเย็น เมืองแก้ว
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face shield 65 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 16 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ห้อง 835 รุ่น 41 และเพื่อนๆพี่น้องญาติธรรม
ที่ได้ร่วมบริจาค
กล่องกันเชื้อเพื่อหมอ
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 15 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ห้องปฏิบัติการไบโอเซ็นเซอร์ KMUTT
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face shield 9 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 16 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณพัชรินทร์ ปินตา
ที่ได้ร่วมบริจาค
หน้ากากผ้า 540 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 15 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัท ชาญมิวสิคเคิ้ล จำกัด
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face shield 50 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 15 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณณัฐชา อารีรัตน์
ที่ได้ร่วมบริจาค
หน้ากากผ้า 200 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 15 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ศิษย์เก่าโรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 รุ่นแรก
ที่ได้ร่วมบริจาค
เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล 2 เครื่อง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 15 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัท ทนาอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
ที่ได้ร่วมบริจาค
เงินสด 100,000 บาท
Surgical mask 6000 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 15 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณกิตติชัย เทียมดวงตะวัน
โครงการ Save Heroes ,Save Lives
ที่ได้ร่วมบริจาค
Reusable Gown 10 ชุด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 15 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณมณี ตรุโนภาส
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face shield 40 อัน
แอลกอฮอล์ 2,000 ml 2 แกลลอน
แอลกอฮอล์เจล 3,000 ml 3 ถุง
หน้ากากอนามัย 5 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 15 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ร้านเอนกสเตชั่นเนอร์
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face shield 50 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 15 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
นพ.ธนวัฒน์ ศักดิ์ธนกุล
ที่ได้ร่วมบริจาค
face shield 2 อัน
N95 6 อัน
หน้ากากอนามัย 4 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 15 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณธัชดล สุทธิสมบูรณ์
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face shield 24 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 15 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณพัชรี สมรักษ์
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face shield 26 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 14 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
พระสมุห์ประจักษ์ วิจกฺขณ​โสภี​ (เจ้าอาวาสวัดสันกองพัฒนาราม)
ที่ได้ร่วมบริจาค
แพมเพิสผู้ใหญ่ 8 ห่อ
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 14 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
อาม่าฟูหยุง แซ่ฉิน
ที่ได้ร่วมบริจาค
กล่องอะคริลิคกันเชื้อ 1 ชุด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 14 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัท ไลลา
ที่ได้ร่วมบริจาค
เครื่องผลิตออกซิเจน 1 เครื่อง
Face Shield 30 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 14 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณศุภโชค
ที่ได้ร่วมบริจาค
แอลกอฮอล์เจล 3 แกลลอน (3000ml.)
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 14 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
หญิงหยกม่านคริสตัล
ที่ได้ร่วมบริจาค
ขนม จำนวน 30 กล่อง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 14 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณสุจิตรา ท้าวงาน
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face Shield 14 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 

วันที่ 14 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณกาญจนา มูลสมบัติ
ที่ได้ร่วมบริจาค
bouffant cap จำนวน 200 ชิ้น
แอลกอฮอล์ สเปรย์ 2 แกลลอน (2,000ml)
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 14 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
Go Seoul Mart
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face Shield 100 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 
วันที่ 14 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
น้าต้น / พี่นุช / น้องปุ้ยและเพื่อน
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face Shield 50 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 14 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณช้าง
ที่ได้ร่วมบริจาค
กล่องอะคริลิคกันเชื้อ จำนวน 1 กล่อง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 14 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
เภสัชกร จาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ รุ่น 46 (รากแก้ว)
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face shield 20 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 14 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัทธนาเกรนจำกัด. ร่วมกับพนักงาน.
ที่ได้ร่วมบริจาค
ข้าวกล่อง 100 กล่อง
น้ำดื่ม 2กล่อง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 14 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณนนท์ ธนนท์ และ คุณ นนท์แฟม
ที่ได้ร่วมบริจาค
N95 40 ชิ้น
หน้ากากอนามัย 8 กล่อง
แอลกอฮอล์เจล 1,000ml 9 แกลอน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณอารยา ธรรมสาร FM 96.50
ที่ได้ร่วมบริจาค
หน้ากาก
ชุด PPE 1 ชุด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ร้านวีระพันธุ์ไม้
ที่ได้ร่วมบริจาค
alcohol gel 1000 ml. 5 แกลลอน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณทวีทรพัย์
ที่ได้ร่วมบริจาค
alcohol gel 1000 ml. 3 แกลลอน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 
วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ห้างขายยาจอมทอง
ที่ได้ร่วมบริจาค
alcohol gel 1000 ml. 20 ถุง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณวัธนี ภูมิภักดีพรรณ
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face Shield 1 กล่อง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
พญ.เสาวลักษณ์ ภูมิภักดีพรรณ
ที่ได้ร่วมบริจาค
ชุดป้องกัน (PPE) 20 ชุด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัท ฟาร์มา เมดิคอล แอนด์ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด
ที่ได้ร่วมบริจาค
alcohol gel 1000 ml. 10 ถุง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณดลฤดี บุญซื่อ
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face Shield 30 อัน
ถุงมือยางอนามัย 10 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
เจริญภัณฑ์สาขาพาน
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face Shield 50 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณธัญชล ตาหน่อแก้ว
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face Shield 100 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
กลุ่มผีเสื้อกระพือปีก
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face Shield 100 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณเย็นจิตร์ บุญชัยศรี
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face Shield 100 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณรัตนา โชติธนาสุรักษ์
ที่ได้ร่วมบริจาค
ถุงเท้าพลาสติกกันเชื้อ 200 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

นที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณศุภิสรา สุวรรณจักษ์
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face Shield 10 อัน และ เสื้อกันฝน 20 ชุด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณอดิพงศ์ ท่วมจอก
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face Shield 10 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณอุไรรัตน์
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face Shield 100 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
เพื่อนศิษย์เก่าศิริมาตย์เทวี รุ่น 2517
ที่ได้ร่วมบริจาค
ชุดกันฝน 400 ชุด รองเท้า 60 ชุด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คณะสงห์อำเภอพาน
ที่ได้ร่วมบริจาค
- เครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 11 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ดร.นิตินัย เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาวนารามห้วยไร่
ที่ได้ร่วมบริจาค
ชุด PPE. 6ชุด / หน้ากากผ้า /
บทสวดมนต์ 9 ชุด / N95 25 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 11 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณตวงเพ็ชร  เดชไตรทิพย์  
บริจาค หน้ากากผ้า 50 ผืน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

 

วันที่ 10 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณเติ้ง
ที่ได้ร่วมบริจาค
ชุดกันฝน 15 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 10 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณทวีทรัพย์
ที่ได้ร่วมบริจาค
Alcohol gel 3 แกลลอน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 10 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face shield 50 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 10 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
หจก.ชูชีพน่าน
ที่ได้ร่วมบริจาค
ชุดกันฝน 24 ชุด
หมวกคลุมผม 100 ชิ้น
face shield 100 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 10 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณชนิดา เคารพกิตติวงศ์
ที่ได้ร่วมบริจาค
หน้ากากผ้า 40 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 10 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัท พร้อมท์ อีเว้นท์ แอนด์ออแกไนซ์ จำกัด
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face shield 55 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 10 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณพิณ พชรธนสาร
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face shield 100 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 10 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ห้างขายยาจอมทอง
ที่ได้ร่วมบริจาค
hand gel 1000 ml 20 ถุง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

วันที่ 10 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
วัดจากแดง ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ที่ได้ร่วมบริจาค
น้ำยาฆ่าเชื้อ 18 ลิตร 4 แกลลอน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 

วันที่ 7 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณเท่ห์อุเทน พรหมมินทร์ และครอบครัว
ที่ได้ร่วมบริจาค
- ชุด PPE 10 ชุด
- หน้ากากอนามัย 150 ชิ้น
- หน้ากากกันฝุ่น 10 แพ็ค
- เจลแอลกอฮอล์ 30 หลอด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 2 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
พระครูสังฆรักษ์ ดร.นิตินัย ธีรวังโส
ที่ได้ร่วมบริจาค
- หน้ากากอนามัย 1000 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 2 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณลฎาภา แก้วสว่าง
ที่ได้ร่วมบริจาค
- เจลแอลกอฮอล์ 3 ลิตร
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 2 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
กลุ่มธรรมนาวา
ที่ได้ร่วมบริจาค
- Face shield 100 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 2 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
โรงน้ำแข็งเกษมชัย
ที่ได้ร่วมบริจาค
- Isopropyl alcohol 95% 600 ลิตร
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 2 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณปิยมงคล โชติกเสถียร
ที่ได้ร่วมบริจาค
- หน้ากากอนามัย 200 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 2 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัท หาญเจริญคอนกรีต จํากัด
ที่ได้ร่วมบริจาค
- หน้ากากผ้า 1 ถุง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 1 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณไชยเสฏฐ์ กองตา ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ที่ได้ร่วมบริจาค
- เสื้อกาวน์ขาวคลุมป้องกัน 21 ชุด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 1 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
อนุบาลยีราฟเชียงรายร่วมกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชน ชูศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ที่ได้ร่วมบริจาค
- Face shield 50 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 1 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณสมพล ชัยสิริโรจน์
ที่ได้ร่วมบริจาค
- หน้ากาก N95 50 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 1 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณกัมพล หลำพรม ผู้แทนจำหน่ายยาบริษัททาเคดะประเทศไทย
ที่ได้ร่วมบริจาค
- เจลแอลกอฮอล์ 8 ลิตร
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 31 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณสภาภรณ์ ไชยสถิตวานิช
ที่ได้ร่วมบริจาค
- น้ำยาฆ่าเชื้อ ไฮเตอร์ จำนวน 15,000 ML
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 31 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณณัฐพล คำฟอง
ที่ได้ร่วมบริจาค
- เทอร์โมสแกน จำนวน  1 เครื่อง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 31 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัท ชูขวัญ เฟอร์นิช จำกัด
ที่ได้ร่วมบริจาค
- กล่องอะครีลิคป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อ COVID-19 จำนวน 3 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 31 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณอมรรัตน์ หมุดแก้ว
ที่ได้ร่วมบริจาค
- หน้ากากผ้า 1 กล่อง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 31 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณการนต์สินี สาคำ
ที่ได้ร่วมบริจาค
- เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1 แกลลอน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 31 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
นางปราณปริยา อุดสม
พร้อมครอบครัว
ที่ได้ร่วมบริจาค
- Face shield 20 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 31 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
พ.ต.ท.สุกรี ผ่องโอภาส
ที่ได้ร่วมบริจาค
- หน้ากากอนามัย จำนวน  100 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 31 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณณิชารีย์ สายวิจิตร
ที่ได้ร่วมบริจาค
- Face shield 30 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 31 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บ.พี.อาร์.เอ็ม.คอนกรีต จก.
ที่ได้ร่วมบริจาค
- น้ำดื่ม 45 แพ็ค
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 30 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
บริษัทแซฟฟรอน แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ที่ได้ร่วมบริจาค
- Face Shield 50 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 30 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณอมเรศ มโนธรรม
ที่ได้ร่วมบริจาค
- หน้ากากอนามัย 100 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 30 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณพลภัทร ติระรัตนกุล
ที่ได้ร่วมบริจาค
- หน้ากากผ้า 100 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 30 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณประชา. แสงจันทร์
ที่ได้ร่วมบริจาค
- Face shield 15 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 29 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณนันท์วลิน จอมสว่าง และ คุณเกวลิน จอมสว่าง
ที่ได้ร่วมบริจาค
- face shield 36 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
วันที่ 29 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นเด็กซ์ ซัพพลายด์ แอนด์ เซอร์วิส.
ที่ได้ร่วมบริจาค
- เต็นท์สนามอเนกประสงค์ 1 หลัง
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
27 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
รตอ.วิเชียร สุริยะจันทร์
สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
27 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณวินธัย เทวดุลย์
หจก.สินนริศรสนับสนุน
อุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 2 ชุด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
26 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณศรีนวล โชติอลงกรณ์
ที่ได้ร่วมบริจาคผ้าเช็ดมือ 380 ผืน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
วันที่ 25 มีนาคม 2563โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
จิตอาสาจากบ้านป่าเปาสันกลางและบ้านเหมืองหลวง
ที่นำหน้ากากอนามัยผ้ามาแจกจ่ายผู้รับบริการ
 
23 มีนาคม 2563 ทางโรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณสภาภรณ์ ไชยสถิตวานิช และ คุณศรีนวล โชติอลงกรณ์
ที่ได้ร่วมบริจาค
-ชุดคลุมป้องกันสารเคมี 12 ชุด
-หน้ากากอนามัย 370 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ทางโรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณ สุวีร์ภา ดวงแสงทอง (500)
คุณ สุมิตรา ดวงแสงทอง (500)
คุณ ชำนาญ ไชยสถิตวานิช (1,000)
คุณ ฝัน ประพงษ์ (1,000)
คุณ ศรีนวล โชติอลงกรณ์ (1,000)
ที่ได้ร่วมบริจาคหน้ากากผ้า 4,000 ชิ้น เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
 

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ คุณรวิจันทร์ บูรพาชีพ, คุณอัมเรศ ศรีสมิต ที่ได้ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์เจล จำนวน 4 ก.ล. เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 
คุณสุภาภรณ์   ไชยสถิตวานิช และคุณผัน    ประพงษ์ ร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย  จำนวน  800 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลพาน เพื่อป้องกันโรคติดต่อและเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
 
 

โรงสีเสถียรรุ่งเรือง บริจาคผ้าห่ม จำนวน 55 ผืน  ราคา 15,000 บาท

 

คณะทำงานเพื่อสังคม กรุงเทพมหานคร บริจาคเครื่อง Syring driver สำหรับใช้กับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ราคา 27000 บาท

บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด มอบเงินสนับสนุน จำนวน 5,000 และน้ำดื่มจำนวน 1,700 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม PHAN LOVE RUN โรงพยาบาลพาน อ.พาน จ.เชียงราย

วันที่ 12 ธัวาคม 2562 
คุณวันชัย   เทพสา และคณะ ร่วมบริจาคเงิน  จำนวน 10,000 บาท  เพื่อสนับสนุน
สมทบทุน โครงการ เดิน- วิ่ง การกุศล PHANLOVERUN โรงพยาบาลพาน  ในวันที่ 26 มกราคม 2562   ณ  ศาลเจ้าจี้กง  อ.พาน  จ.เชียงราย
 

 

 
 
 

พระคูรสังฆรักษ์ ดร. นิตินัย ธีระวังโส วัดป่าเมตตาวนาราม  มอบเงินบริจาคเข้ากองทุนสงฆ์อาพาธ รพ.พาน  จำนวน  100,000 บาท

 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ต้อนรับคณะศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์  ม.อ.รุ่น 9  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง การบริการดูแลต่อเนื่อง Home Ward โดยมีท่าน นพ.ฑิฆัมพร   จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน กล่าวต้อนรับและบรรยาย และร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 119,000 บาท  ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงพยาบาลพาน
 
 
 
 

 

 

พระครูสังฆรักษ์ ดร.นิตินัย ธีระวังโส วัดป่าเมตตาวนาราม มอบเงินสร้างห้องสงฆ์อาพาธ รพ.พาน จำนวนเงิน 530,000 บาท

 

 

วันที 5 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 09.00 น.คณะสโมสรโรตารียานนาวา กรุงเทพฯ นำโดย คุณวินัย  รัตนศิริวิลัย นายกสโมสรโรตารียานนาวา มอบรถเข็นผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลพาน จำนวน 10 คัน โดยมีท่าน นพ.ฑิฆัมพร   จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานและคณะผู้บริการรับมอบ ณ  โรงพยาบาลพาน  อ.พาน  จ.เชียงราย  
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงพยาบาลขอขอบพระคุณ
อ.วรรธนะรัตน์   ไชยวงศ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย  ได้บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับมีเจลและถุงมืออนามัย

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลขอขอบพระคุณ
คุณสุภาภรณ์ ไชยสถิตวานิช,
คุณศรีนวล  โชติอลงกรณ์,คุณนภาพรรณ   เนตรคำและคุณผัน  ประพงษ์
 ที่ได้ร่วมบริจาคไมโครโฟน จำนวน 2 ชุด

 

คุณสวัสดิ์  แพร่พาณิชวัฒน์พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 110,250 บาท โดยมี ท่าน นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน รับมอบ  ทางโรงพยาบาลพานขอขอบคุณครับ
 
 
 

โรงพยาบาลขอขอบพระคุณ
คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ได้ร่วมบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่และของใช้ ให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย  ตึกผู้ป่วยชาย โรงพยาบาลพาน

 
 

โรงพยาบาลขอขอบพระคุณ
คุณแม่เจียรพรรณ ต๊ะคำ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่ออุทิศให้ น.ส.ลักษณา ต๊ะคำ จำนวน 9,000 บาท

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 
ที่ผ่านมา คุณเท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ ได้ร่วมกับคุณผ่องศรี จิริศานต์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล 'ร้องบรรเลง เพลงเพื่อพาน' เพื่อนำรายได้ทั้งหมด โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง โรงเรียน 2 แห่งในจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่อีกหนึ่งแห่ง โดยรายได้ทั้งหมดที่ได้คือ 2,290,500 บาท มอบให้สถานที่ต่างๆ ดังนี้ :
1. โรงพยาบาลพาน 700,000 บาท
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพาน 500,000 บาท
3. โรงพยาบาลพญาเม็งราย 320,000 บาท
4. โรงพยาบาลป่าแดด 320,000 บาท
5. โรงเรียนบ้านหนองบัว 150,000 บาท
6. โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 150,000 บาท
7. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 150,000 บาท
 
โดยได้ทำพิธีมอบเงินทั้งหมดในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คุณภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ให้เกียรติร่วมมอบเงินรายได้ในครั้งนี้ด้วย   โรงพยาบาลพานขอขอบพระคุณคุณเท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ เป็นอย่างสูง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณภาพจาก นสพ.รวมพลังเชียงราย
 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับ รพ.พาน อ.พาน จ.เชียงราย โดย นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบหมายให้ นายชีวิน พัฒนคูหะ ผอ.ไฟฟ้าเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบ โดยมี นพ.ฑิฆัมพร จ่างจิต ผอ.รพ.พาน รับมอบ
จากการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการขอสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ จาก รพ.พาน จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า เครื่องยิงเลเซอร์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ เครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ ชุดทันตกรรมสนาม เครื่องกรอฟันและเครื่องวัดความดัน ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยที่มารับการรักษา และนอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตกุศล ร่วมมอบเงินเพิ่มเติม ประกอบด้วย มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ จำนวน 50,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิ่มเซ่งพงษ์ จำนวน 12,000 บาท พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พาน และ การไฟฟ้าในสังกัด จำนวน 12,963 บาท และอีกหลายแห่งที่ไม่ได้กล่าวนาม ที่ร่วมมอบเงินในครั้งนี้ เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับ รพ.พาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,140,623 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริการบำรุงรักษาไฟฟ้าครบวงจร ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พาน กับ รพ.พาน เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้ครบวงจร มีมาตรฐาน และปลอดภัย การบริการที่เป็นมืออาชีพ และการแนะนำการใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัด จึงได้ร่วมกันทำความร่วมมือขึ้น โดยข้อตกลงมีระยะเวลา 3 ปี
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 เมษายน 2562 กลุ่ม Moomint survivortrade มอบเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือ ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์  จำนวน 150,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย 
 
 

วันที่ 17 เมษายน 2562 ชมรมผู้ค้าอะไหล่รถจักรยานยนต์จากกรุงเทพมหานคร บริจาค เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง(AIRVO 2) มูลค่า 250,000 บาท  มอบให้แก่  โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ คุณคมกฤษ ศิริสมบูรณ์วงศ์ ที่ได้บริจาคอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

 
 

โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ร้านบุญทาพาณิชย์ มอบทีวี 32 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่ทางโรงพยาบาลพาน 

 
โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณพ่อกำพล   เหล่าธรรมทัศน์ ,คุณแม่พรรณี  เหล่าธรรมทัศน์ ,คุณวิฑิต  เหล่าธรรมทัศน์
ได้บริจาค เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ และ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล เพื่อใช้ให้บริการและช่วยเหลือผู้ป่วย โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 
antalya escortkitap alan yerlerMarsbahis Girişantika alanlarantikahttps://numberoneescorts.com/https://numberoneescorts.com/Kategori/adana-escort/adıyaman escorthttps://numberoneescorts.com/Kategori/afyon-escort/aksaray escortamasya escortankara escortantalya escortartvin escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazıg escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escortıgdır escortısparta escortizmir escortkahramanmaraş escortkarabük escortkaraman escortkastamonu escortkayseri escortkırklareli escortkırşehir escortkilis escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusuHermesbetsilivri escortbüyükçekmece escortselimpaşa escortkumburgaz escortşirinevler escortbakırköy escortküçükçekmece escortmerter escortbahçelievler escortataköy escortgüngören escortsefaköy escort500 evler escortmecidiyeköy escortşişli escorttaksim escortataşehir escortümraniye escortkadıköy escortmaltepe escortbeylikdüzü escortşirinevler escortesenyurt escortbağcılar escortavcılar escortistanbul escortbeylikdüzü escortşirinevler escortesenyurt escort500 evler escortkurtuluş escortavcılar escorthalkalı escortbahçeşehir escortkayaşehir escortistanbul escortgüngören escorteminönü escortsefaköy escortkaraköy escortbahçelievler escortbeşiktaş escortbeylikdüzü escortesenyurt escortavcılar escortbeylikdüzü escortesenyurt escortavcılar escortkayaşehir escort500 evler escortbayrampaşa escortgaziosmanpaşa escortsultangazi escortküçükköy escortataköy escortsilivri escortselimpaşa escortkumburgaz escortçatalca escortkumburgaz escortşirinevler escortküçükçekmece escortpalacebet
Copyright © 2024 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect