วันที่ 15 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
ร้านเอนกสเตชั่นเนอร์
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face shield 50 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect