วันที่ 29 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ 
ที่ได้ร่วมบริจาค
ชุด PPE  30 ชุด 
surgical mask 500 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
 
 
 
 
Copyright © 2024 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect