23 มีนาคม 2563 ทางโรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณสภาภรณ์ ไชยสถิตวานิช และ คุณศรีนวล โชติอลงกรณ์
ที่ได้ร่วมบริจาค
-ชุดคลุมป้องกันสารเคมี 12 ชุด
-หน้ากากอนามัย 370 ชิ้น
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect