วันที่ 14 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
คุณสุจิตรา ท้าวงาน
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face Shield 14 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect