วันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลพานขอขอบคุณ
เจริญภัณฑ์สาขาพาน
ที่ได้ร่วมบริจาค
Face Shield 50 อัน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

 
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect