โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
สโมสรโรตารี พาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
เงิน จำนวน 5,000 บาท
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect