โรงพยาบาลพาน ขอขอบคุณ
กิ่งกาชาดอำเภอพาน
ที่ได้ร่วมสนับสนุน
น้ำดื่มขนาด 250 ซีซี จำนวน 2,400 ขวด
เพื่อให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect