โรงพยาบาลพาน  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

 

ITA ปี 2564

 

ITA ปี 2562

ITA ปี2561

โรงพยาบาลพานร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 โรงพยาบาลพาน นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพานและเจ้าหน้าที่  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด 
"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero  Tolerance)

โรงพยาบาลพาน  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ITA ปี 2562 ITA ปี2561 โรงพยาบาลพานร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 โรงพยาบาลพาน นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพานและเจ้าหน้าที่  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด 
"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero  Tolerance)    

 
 
Copyright © 2023 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect